Aktuální granty


Řešené granty:

(členové skupiny jako PI, Co-PI nebo spolupracovníci)

Tribologické povlaky se zvýšenou korozní ochranou pro ortopedické a traumatologické aplikace
4. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2014 pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "ALFA"
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (PI)
TA04010100 (1.7.2014-31.12.2017)


Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (PI)
VES 15-27726A (01.05.2015-31.12.2018)


Prognostické faktory rozvoje orgánového a tkáňového postižení u vybraných systémových chorob pojiva

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (PI)/Doc. MUDr. František Mrázek (Co-PI)
VES 15-28659A (01.05.2015-31.12.2018)


Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie

IGA MZ ČR 16-32339A
Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (PI)/Dr. Eva Kriegová (Co-PI)
IGA MZ ČR 16-32339A (1.4.2016-31.12.2019)


Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití

IGA MZ ČR 16-31852A
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (PI)/Dr. Eva Kriegová (Co-PI)
IGA MZ ČR 16-31852A (1.4.2016-31.12.2019)


Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra

IGA MZ ČR VES15--27726A
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (PI)
IGA MZ ČR VES15--27726A (1.5.2015-31.12.2018)


Transfer znalostí v oblasti molekulární biologie

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004584
Dr. Eva Kriegová (PI)
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004584 (1.1.2017-31.8.2018)Ukončené granty:

Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy
MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ)/NT - Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III (2010-2015)
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (PI)
IGA MZ ČR NT/11049 (15.9.2010-31.12.2014)


Studium mediátorů fibrotizačních procesů u pacientů s difuzními plicními nemocemi a jejich aplikace v diagnostice

MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ)/NT - Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III (2010-2015)
Dr. Eva Kriegová (PI)
IGA MZ ČR NT/11117 (1.6.2010-31.12.2015)


Vybrané imunologické a imunogenetické parametry v predikci nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD) a úspěšnosti alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk

IGA MZ ČR NT/12454
Doc. MUDr. František Mrázek (PI)
IGA MZ ČR NT/12454 (1.9.2011-31.12.2015)