Doktorský studijní program Imunofarmakoterapie

ANOTACE 

Absolvent oboru Imunofarmakoterapie získá průpravu podpořenou systémem specializovaných seminářů a současně absolvuje praktickou průpravu v laboratořích fokusovaných na experimentální imunologii, nitrobuněčnou signalizaci, imunofarmakologii a nanotechnologi. Absolvent bude detailně seznámen se současnými možnostmi biologické léčby a bude schopen se aktivně zapojit do vývoje nových biologických preparátů v základním i aplikovaném výzkumu. Absolvent bude schopen získávat, zpracovávat a publikovat výsledky své práce v našich i zahraničních vědeckých časopisech. Kombinace znalostí z oblasti imunologie, imunofarmakologie a technologických oborů jako nanotechnologie a in vivo zobrazování dává předpoklad velmi dobrého uplatnění absolventů v akademické sféře a v tuzemských i zahraničních farmaceutických a biotechnologických firmách. 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
2020/21 

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti: Ústav imunologie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, tel.: 585 632 752 


1. DNA a RNA vakcinace 1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. 

2. Mechanismy aktivace dendritických buněk 1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. 


3. Proteoliposomy pro indukci imunitní odpovědi 1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. 


4. Liposomální nosiče pro imunoterapeutika 1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. 


5. Mimikování antigenních determinant pomocí proteinových knihoven 1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. 


6. Buněčná terapie nádorů 1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. Návrh témat Ústavu biologie LF UP: 

1. Studium molekulární patofyziologie a experimentální terapie hematologických chorob 

1 místo v prezenční formě studia 

 Školitel: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. 


Ústav imunologie LF UP - školící pracoviště VÚVEL, Hudcova 296/70, Brno, tel.: 533 331 311 

1. Orální mukoadhezivní lékové formy pro řízené uvolňování léčiv 1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. 


2. Solubilizace a formulace hydrofobních látek s protizánětlivým účinkem do nanočásticových lékových forem 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. 


3. Vývoj nových cílených kontrastních agens pro preklinické zobrazování nádorů, cév, trombů a zánětlivých míst pomocí CT a celotělního optického skenování na malých hlodavcích 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. 


4. Testování účinnosti nových fibrinolytických léčiv na in vivo a in vitro modelu s využitím mikrotomografie (microCT) 1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. 


5. Příprava, charakterizace a testování rekombinantních a mRNA vakcín formulovaných v biokompatibilních nanočásticích s molekulárními adjuvans pro mukózní a parenterální aplikace (např. influenza, HIV-1) 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. 


6. Formulace vakcíny proti borelióze a vývoj modelu pro testování účinnosti indukovaných protilátek ex vivo 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. 


7. Indukce protinádorové odpovědi po intratumorální aplikaci cytostatik a imunomodulátorů na modelu myšího metastázujícího melanomu B16F10 s využitím mikroCT 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. 

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského typu v biologických, biochemických, medicínských nebo příbuzných oborech. Upozornění Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce. 

Termín pro podání přihlášky: do 12. 5. 2020 

Termín a místo přijímacího řízení: 3. 6. 2020 začátek v 10:00 hod. knihovna Ústavu imunologie LF UP Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc 

Náhradní termín: 10. 6. 2020 začátek v 10:00 hod. knihovna Ústavu imunologie LF UP Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc 

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů: 

 prezenční forma: 14 studentů 

kombinovaná forma: - 

Forma zkoušky: ústní 

Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky: Uchazeč musí splnit předpoklady odborných znalostí odpovídající úrovni magisterského programu předmětu Molekulární biologie a Základy imunologie. Kritéria hodnocení: Bude hodnocena úroveň znalostí molekulární biologie a imunologie, dále motivy vedoucí k zahájení doktorského studia a dosavadní vědecko-výzkumná činnost.