Klinická imunologie
a alergologie


Studijní program: Všeobecné lékařství

Název předmětu: Klinická imunologie a alergologie


Rozvrhová zkratka: KIM/VCA12
Rozvrh výuky: 9 hodin seminářů, 6 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky: 4. ročník, 7. semestr
Počet kreditů: 1
Forma výuky: Semináře, praktická cvičení


Podmínky ukončení: 100% účast na praktikách, zápočet

Způsob ukončení: zkouška

Doporučená literatura:
Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I. (2016) Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové.
Křupka M. et al. (2017) Základy imunofarmakologie, Vydavatelství UP Olomouc.Panzner
P., Špičák V. (2004) Alergologie, Galén, Praha. 


Sylabus ke stažení 


Zkušební otázky

A) TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

 1. Co je imunologie, imunita, vztahy imunitního systému k systému neuroendokrinnímu.
 2. Struktura lymfatického systému - primární lymfatické orgány.
 3. Struktura lymfatického systému - sekundární lymfatické orgány.
 4. Buněčné elementy účastnící se imunitních reakcí - obecně.
 5. Buněčné elementy účastnící se na nespecifické obranyschopnosti - epitelie, leukocyty.
 6. Antigen prezentující buňky - zapojení v indukci imunitní odpovědi, rozdělení.
 7. Dendritické buňky rozdělení, význam při indukci Th1 a Th2 imunitní odpovědi.
 8. Úloha makrofágů v imunitním systému.
 9. Buněčné elementy účastnící se na specifické obranyschopnosti.
 10. Vztah a dominance buněčných elementů vrozené a antigenně specifické imunity.
 11. Humorální mechanismy obrany v systémové, slizniční a kožní imunitě (specifické, nespecifické).
 12. Klasická a lektinová dráha komplementu - biologický význam, rozdíly.
 13. Alternativní dráha komplementu - biologický význam.
 14. Třídy a podtřídy protilátek, fyziologické koncentrace, funkce v systému a na sliznicích.
 15. Charakteristika vazby protilátka-antigen (afinita, avidita, specificita).
 16. Průběh aktivace B lymfocytů, protilátková odpověď primární a sekundární.
 17. IgE - jeho význam v imunologických reakcích, interakce s receptory na buňkách.
 18. Genetický základ protilátkové heterogenity, genové rekombinace, zdroje variability VH a VL.
 19. Antigeny, superantigeny, hapteny, nosiče, imunogen, alergen, autoantigen.
 20. Antigenicita, adjuvans, T dependentní a independentní antigeny.
 21. MHC, genová lokalizace, buněčná distribuce, dědičnost, biologický význam variability MHC.
 22. HLA-I a HLA-II - struktura molekul, MHC restrikce a prezentace antigenu.
 23. Cytokiny a chemokiny - dělení, biologický význam.
 24. Adhezivní molekuly - dělení, biologický význam.
 25. T-lymfocyty, CD klasifikace, význam, funkce, fyziologické koncentrace v periferní krvi.
 26. TcR, genová rekombinace a zdroje variability, struktura, funkce.
 27. Th lymfocyty - rozdělení, funkce, spolupráce s ostatními buněčnými elementy.
 28. Regulační CD4, CD8 lymfocyty, mechanismy regulačního působení.
 29. Cytotoxické lymfocyty a jejich efektorové a paměťové funkce.
 30. NK buňky - efektorové a regulační funkce.
 31. Antigenně specifická a nespecifická spolupráce T a B lymfocytů při tvorbě protilátek.
 32. B1 lymfocyty a γδ T lymfocyty

B) VYŠETŘOVACÍ METODY V IMUNOLOGII A JEJICH INTERPRETACE

 1. Vyšetření imunologického a alergologického pacienta - anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření.
 2. Odběr biologického materiálu k imunologickému vyšetření - indikace, interpretace.
 3. Polyklonální a monoklonální protilátky používané v imunologické diagnostice - příprava, rozdíly.
 4. Vyšetřování parametrů humorální imunity - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 5. Vyšetření populací lymfocytů a jejich funkcí - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 6. Vyšetření funkce fagocytujících buněk - metody, indikace, interpretace.
 7. Vyšetření HLA-antigenů - metody, indikace, interpretace.
 8. Molekulárně genetické metody v imunologické laboratorní diagnostice - PCR, sekvenování, NGS.
 9. Základy alergologického vyšetření a testování - anamnéza, fyzikální vyšetření, kožní testování, expoziční testy, eliminační testy, bronchoprovokační testy - indikace a hodnocení.
 10. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u imunodeficitů.
 11. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u nádorových onemocnění.
 12. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u podezření na autoimunitní onemocnění.
 13. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u alergických pacientů.
 14. Před a potransplantační imunologické laboratorní vyšetření.
 15. Význam vyšetření polymorfismu HLA a dalších molekul u nádorových onemocnění, autoimunit a imunodeficitů.

C) KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE

 1. Typy přecitlivělosti dle Coombse a Gella - rozdíly a klinický význam jednotlivých typů.
 2. Alergická reakce I. typu, podstata, klinické projevy.
 3. Reakce přecitlivělosti druhého typu - podstata, klinické projevy, příklady klinických onemocnění.
 4. Imunokomplexový typ přecitlivělosti - podstata, klinické projevy, příklady klinických onemocnění.
 5. Reakce oddálená - pozdní přecitlivělost - podstata, klinické projevy, příklady klin.onemocnění.
 6. IgE - význam v imunopatologických stavech.
 7. Zastoupení a funkce buněčných elementů v alergické reakci, mediátory alergické reakce.
 8. Sezónní a perzistentní alergická rhinitida - příčina, projevy, léčba
 9. Astma bronchiale alergické - dělení, klinické projevy, léčba
 10. Anafylaktická reakce, příčiny, projevy, léčba
 11. Léková alergie - projevy, léčba
 12. Potravinová alergie - projevy, léčba
 13. Potravinové intolerance (histaminová, laktózová), projevy, léčba
 14. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu, projevy, léčba
 15. Imunodeficitní stavy- rozdělení, diferenciální diagnostika.
 16. Syndrom těžké kombinované imunodeficience - příčiny, klinické projevy.
 17. Vrozené imunodeficity - rozdělení, příčiny, klinické projevy.
 18. Získané imunodeficity - rozdělení, příčiny, klinické projevy.
 19. Možnosti kauzální a symptomatické léčby imunodeficitních stavů.
 20. Imunostimulátory a jejich klinický význam.
 21. Imunosupresiva a jejich klinický význam.
 22. Současné možnosti imunomodulační léčby.
 23. Specifická alergenová terapie, příčiny, indikace, provedení, typy alergenové imunoterapie
 24. Biologická léčiva v imunologii.
 25. Vakcinace a očkování.