Lékařská imunologie


Studijní program: Všeobecné lékařství

Název předmětu: Lékařská imunologie


Rozvrhová zkratka: KIM/VCB12

Rozvrh výuky: 14 hodin seminářů, 12 hodin praktických cvičení

Zařazení výuky: 3. ročník, 6. semestr

Počet kreditů: 3

Forma výuky: Semináře, praktická cvičeníPodmínky ukončení:
Získání zápočtu po absolvování všech seminářů a praktik a dosažení > 80 % bodů v závěrečném testu

Způsob ukončení: zápočet

Doporučená literatura:
Raška a kol. (2016) Imunologické vyšetřovací metody pro studenty LF UP v Olomouci. Vydavatelství UP. 9788024434308

Raška M. a kolektiv: Vyšetřovací metody v laboratorní imunologii pro studenty LF UP v Olomouci. UP Olomouc, 2017, elektronická verze (pdf).

Hořejší V, Bartůňková J (2017) Základy imunologie. Triton. 9788075532503.


Sylabus ke stažení  

Studijní materiály


Zkušební otázky

A) TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

 1. Co je imunologie, imunita, vztahy imunitního systému k systému neuroendokrinnímu.
 2. Struktura lymfatického systému - primární lymfatické orgány.
 3. Struktura lymfatického systému - sekundární lymfatické orgány.
 4. Buněčné elementy účastnící se imunitních reakcí - obecně.
 5. Buněčné elementy účastnící se na nespecifické obranyschopnosti - epitelie, leukocyty.
 6. Antigen prezentující buňky - zapojení v indukci imunitní odpovědi, rozdělení.
 7. Dendritické buňky rozdělení, význam při indukci Th1 a Th2 imunitní odpovědi.
 8. Úloha makrofágů v imunitním systému.
 9. Buněčné elementy účastnící se na specifické obranyschopnosti.
 10. Vztah a dominance buněčných elementů vrozené a antigenně specifické imunity.
 11. Humorální mechanismy obrany v systémové, slizniční a kožní imunitě (specifické, nespecifické).
 12. Klasická a lektinová dráha komplementu - biologický význam, rozdíly.
 13. Alternativní dráha komplementu - biologický význam.
 14. Třídy a podtřídy protilátek, fyziologické koncentrace, funkce v systému a na sliznicích.
 15. Charakteristika vazby protilátka-antigen (afinita, avidita, specificita).
 16. Průběh aktivace B lymfocytů, protilátková odpověď primární a sekundární.
 17. IgE - jeho význam v imunologických reakcích, interakce s receptory na buňkách.
 18. Genetický základ protilátkové heterogenity, genové rekombinace, zdroje variability VH a VL.
 19. Antigeny, superantigeny, hapteny, nosiče, imunogen, alergen, autoantigen.
 20. Antigenicita, adjuvans, T dependentní a independentní antigeny.
 21. MHC, genová lokalizace, buněčná distribuce, dědičnost, biologický význam variability MHC.
 22. HLA-I a HLA-II - struktura molekul, MHC restrikce a prezentace antigenu.
 23. Cytokiny a chemokiny - dělení, biologický význam.
 24. Adhezivní molekuly - dělení, biologický význam.
 25. T-lymfocyty, CD klasifikace, význam, funkce, fyziologické koncentrace v periferní krvi.
 26. TcR, genová rekombinace a zdroje variability, struktura, funkce.
 27. Th lymfocyty - rozdělení, funkce, spolupráce s ostatními buněčnými elementy.
 28. Regulační CD4, CD8 lymfocyty, mechanismy regulačního působení.
 29. Cytotoxické lymfocyty a jejich efektorové a paměťové funkce.
 30. NK buňky - efektorové a regulační funkce.
 31. Antigenně specifická a nespecifická spolupráce T a B lymfocytů při tvorbě protilátek.
 32. B1 lymfocyty a γδ T lymfocyty

B) VYŠETŘOVACÍ METODY V IMUNOLOGII A JEJICH INTERPRETACE

 1. Vyšetření imunologického a alergologického pacienta - anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření.
 2. Odběr biologického materiálu k imunologickému vyšetření - indikace, interpretace.
 3. Polyklonální a monoklonální protilátky používané v imunologické diagnostice - příprava, rozdíly.
 4. Vyšetřování parametrů humorální imunity - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 5. Vyšetření populací lymfocytů a jejich funkcí - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 6. Vyšetření funkce fagocytujících buněk - metody, indikace, interpretace.
 7. Vyšetření HLA-antigenů - metody, indikace, interpretace.
 8. Molekulárně genetické metody v imunologické laboratorní diagnostice - PCR, sekvenování, NGS.
 9. Základy alergologického vyšetření a testování - anamnéza, fyzikální vyšetření, kožní testování, expoziční testy, eliminační testy, bronchoprovokační testy - indikace a hodnocení.
 10. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u imunodeficitů.
 11. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u nádorových onemocnění.
 12. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u podezření na autoimunitní onemocnění.
 13. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u alergických pacientů.
 14. Před a potransplantační imunologické laboratorní vyšetření.
 15. Význam vyšetření polymorfismu HLA a dalších molekul u nádorových onemocnění, autoimunit a imunodeficitů.

C) KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE

 1. Typy přecitlivělosti dle Coombse a Gella - rozdíly a klinický význam jednotlivých typů.
 2. Alergická reakce I. typu, podstata, klinické projevy.
 3. Reakce přecitlivělosti druhého typu - podstata, klinické projevy, příklady klinických onemocnění.
 4. Imunokomplexový typ přecitlivělosti - podstata, klinické projevy, příklady klinických onemocnění.
 5. Reakce oddálená - pozdní přecitlivělost - podstata, klinické projevy, příklady klin.onemocnění.
 6. IgE - význam v imunopatologických stavech.
 7. Zastoupení a funkce buněčných elementů v alergické reakci, mediátory alergické reakce.
 8. Sezónní a perzistentní alergická rhinitida - příčina, projevy, léčba
 9. Astma bronchiale alergické - dělení, klinické projevy, léčba
 10. Anafylaktická reakce, příčiny, projevy, léčba
 11. Léková alergie - projevy, léčba
 12. Potravinová alergie - projevy, léčba
 13. Potravinové intolerance (histaminová, laktózová), projevy, léčba
 14. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu, projevy, léčba
 15. Imunodeficitní stavy- rozdělení, diferenciální diagnostika.
 16. Syndrom těžké kombinované imunodeficience - příčiny, klinické projevy.
 17. Vrozené imunodeficity - rozdělení, příčiny, klinické projevy.
 18. Získané imunodeficity - rozdělení, příčiny, klinické projevy.
 19. Možnosti kauzální a symptomatické léčby imunodeficitních stavů.
 20. Imunostimulátory a jejich klinický význam.
 21. Imunosupresiva a jejich klinický význam.
 22. Současné možnosti imunomodulační léčby.
 23. Specifická alergenová terapie, příčiny, indikace, provedení, typy alergenové imunoterapie
 24. Biologická léčiva v imunologii.
 25. Vakcinace a očkování.