LF Všeobecné lékařství

General medicine


Vakcinace

Studijní program: Všeobecné lékařství

Název předmětu: Vakcinace


Rozvrhová zkratka: KIM/VCB52

Rozvrh výuky: 10 hodin seminářů

Zařazení výuky: 5. ročník, 10. semestr

Počet kreditů: 2

Forma výuky: Semináře


Sylabus ke stažení 

Podmínky ukončení:
100% účast v celém rozsahu semináře

Způsob ukončení: zápočet

Doporučená literatura:
Raška, M., Křupka, M. (2010) DNA - vakcinace - základní mechanismy. Vydavatelství UP.
Křupka M. et al. (2017) Základy imunofarmakologie. Vydavatelství UP.
Chlíbek R. (ed.) (2018) Očkování dospělých. Mladá fronta, ISBN 978-80-204-4624-4. Lékařská imunologieStudijní program: Všeobecné lékařství

Název předmětu: Lékařská imunologie


Rozvrhová zkratka: KIM/VCB12

Rozvrh výuky: 14 hodin seminářů, 12 hodin praktických cvičení

Zařazení výuky: 3. ročník, 6. semestr

Počet kreditů: 3

Forma výuky: Semináře, praktická cvičení


Podmínky ukončení: 
Získání zápočtu po absolvování všech seminářů a praktik a dosažení > 80 % bodů v závěrečném testu

Způsob ukončení: zápočet

Doporučená literatura:
Hořejší V, Bartůňková J: Základy imunologie. 

Raška M. a kolektiv: Vyšetřovací metody v laboratorní imunologii pro studenty LF UP v Olomouci. UP Olomouc, 2017, elektronická verze (pdf).


Sylabus ke stažení 

Medical ImmunologyProgram of Study: General Medicine

Course: Medical Immunology 


Abbreviation: KIM/VAB12

Schedule: 14 hours of seminars, 12 hours of exercises

Course Distribution: 3th year, 5th term

Number of Credits: 3

Course Form: Seminars and exercises


Requirements: 
100% attendance on all seminars and tutorials, > 80% of the points in the final test is required to obtain the credit. 

Literature: 
Rabson A, Roitt IM, Delves PJ: Really Essential Immunology 


Download syllabus


Klinická imunologie a alergologie


Studijní program: Všeobecné lékařství

Název předmětu: Klinická imunologie a alergologie


Rozvrhová zkratka: KIM/VCA12

Rozvrh výuky: 9 hodin seminářů, 6 hodin praktických cvičení

Zařazení výuky: 4. ročník, 7. semestr

Počet kreditů: 1

Forma výuky: Semináře, praktická cvičeníPodmínky ukončení: 100% účast na praktikách, zápočet

Způsob ukončení: zkouška

Doporučená literatura:
Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I. (2016) Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové.
Křupka M. et al. (2017) Základy imunofarmakologie, Vydavatelství UP Olomouc.Panzner
P., Špičák V. (2004) Alergologie, Galén, Praha. 


Sylabus ke stažení

Clinical Immunology and Allergology


Program of Study: General Medicine

Course: Clinical Immunology and Allergology


Abbreviation: KIM/ VAA12

Schedule: 9 hours of seminars, 6 hours of exercises

Course Distribution: 4th year, 7th term

Number of Credits: 1

Course Form: Seminars and exercises


Requirements: Attendance of all teaching session is required.

Completed by: Examination

Literature: Will be specified in the lecturesDownload syllabus


Studijní materiály

Study materials


Zkušební otázky

A) TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

 1. Co je imunologie, imunita, vztahy imunitního systému k systému neuroendokrinnímu.
 2. Struktura lymfatického systému - primární lymfatické orgány.
 3. Struktura lymfatického systému - sekundární lymfatické orgány.
 4. Buněčné elementy účastnící se imunitních reakcí - obecně.
 5. Buněčné elementy účastnící se na nespecifické obranyschopnosti - epitelie, leukocyty.
 6. Antigen prezentující buňky - zapojení v indukci imunitní odpovědi, rozdělení.
 7. Dendritické buňky rozdělení, význam při indukci Th1 a Th2 imunitní odpovědi.
 8. Úloha makrofágů v imunitním systému.
 9. Buněčné elementy účastnící se na specifické obranyschopnosti.
 10. Vztah a dominance buněčných elementů vrozené a antigenně specifické imunity.
 11. Humorální mechanismy obrany v systémové, slizniční a kožní imunitě (specifické, nespecifické).
 12. Klasická a lektinová dráha komplementu - biologický význam, rozdíly.
 13. Alternativní dráha komplementu - biologický význam.
 14. Třídy a podtřídy protilátek, fyziologické koncentrace, funkce v systému a na sliznicích.
 15. Charakteristika vazby protilátka-antigen (afinita, avidita, specificita).
 16. Průběh aktivace B lymfocytů, protilátková odpověď primární a sekundární.
 17. IgE - jeho význam v imunologických reakcích, interakce s receptory na buňkách.
 18. Genetický základ protilátkové heterogenity, genové rekombinace, zdroje variability VH a VL.
 19. Antigeny, superantigeny, hapteny, nosiče, imunogen, alergen, autoantigen.
 20. Antigenicita, adjuvans, T dependentní a independentní antigeny.
 21. MHC, genová lokalizace, buněčná distribuce, dědičnost, biologický význam variability MHC.
 22. HLA-I a HLA-II - struktura molekul, MHC restrikce a prezentace antigenu.
 23. Cytokiny a chemokiny - dělení, biologický význam.
 24. Adhezivní molekuly - dělení, biologický význam.
 25. T-lymfocyty, CD klasifikace, význam, funkce, fyziologické koncentrace v periferní krvi.
 26. TcR, genová rekombinace a zdroje variability, struktura, funkce.
 27. Th lymfocyty - rozdělení, funkce, spolupráce s ostatními buněčnými elementy.
 28. Regulační CD4, CD8 lymfocyty, mechanismy regulačního působení.
 29. Cytotoxické lymfocyty a jejich efektorové a paměťové funkce.
 30. NK buňky - efektorové a regulační funkce.
 31. Antigenně specifická a nespecifická spolupráce T a B lymfocytů při tvorbě protilátek.
 32. B1 lymfocyty a γδ T lymfocyty

B) VYŠETŘOVACÍ METODY V IMUNOLOGII A JEJICH INTERPRETACE

 1. Vyšetření imunologického a alergologického pacienta - anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření.
 2. Odběr biologického materiálu k imunologickému vyšetření - indikace, interpretace.
 3. Polyklonální a monoklonální protilátky používané v imunologické diagnostice - příprava, rozdíly.
 4. Vyšetřování parametrů humorální imunity - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 5. Vyšetření populací lymfocytů a jejich funkcí - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 6. Vyšetření funkce fagocytujících buněk - metody, indikace, interpretace.
 7. Vyšetření HLA-antigenů - metody, indikace, interpretace.
 8. Molekulárně genetické metody v imunologické laboratorní diagnostice - PCR, sekvenování, NGS.
 9. Základy alergologického vyšetření a testování - anamnéza, fyzikální vyšetření, kožní testování, expoziční testy, eliminační testy, bronchoprovokační testy - indikace a hodnocení.
 10. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u imunodeficitů.
 11. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u nádorových onemocnění.
 12. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u podezření na autoimunitní onemocnění.
 13. Možnosti laboratorní imunologické diagnostiky u alergických pacientů.
 14. Před a potransplantační imunologické laboratorní vyšetření.
 15. Význam vyšetření polymorfismu HLA a dalších molekul u nádorových onemocnění, autoimunit a imunodeficitů.

C) KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE

 1. Typy přecitlivělosti dle Coombse a Gella - rozdíly a klinický význam jednotlivých typů.
 2. Alergická reakce I. typu, podstata, klinické projevy.
 3. Reakce přecitlivělosti druhého typu - podstata, klinické projevy, příklady klinických onemocnění.
 4. Imunokomplexový typ přecitlivělosti - podstata, klinické projevy, příklady klinických onemocnění.
 5. Reakce oddálená - pozdní přecitlivělost - podstata, klinické projevy, příklady klin.onemocnění.
 6. IgE - význam v imunopatologických stavech.
 7. Zastoupení a funkce buněčných elementů v alergické reakci, mediátory alergické reakce.
 8. Sezónní a perzistentní alergická rhinitida - příčina, projevy, léčba
 9. Astma bronchiale alergické - dělení, klinické projevy, léčba
 10. Anafylaktická reakce, příčiny, projevy, léčba
 11. Léková alergie - projevy, léčba
 12. Potravinová alergie - projevy, léčba
 13. Potravinové intolerance (histaminová, laktózová), projevy, léčba
 14. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu, projevy, léčba
 15. Imunodeficitní stavy- rozdělení, diferenciální diagnostika.
 16. Syndrom těžké kombinované imunodeficience - příčiny, klinické projevy.
 17. Vrozené imunodeficity - rozdělení, příčiny, klinické projevy.
 18. Získané imunodeficity - rozdělení, příčiny, klinické projevy.
 19. Možnosti kauzální a symptomatické léčby imunodeficitních stavů.
 20. Imunostimulátory a jejich klinický význam.
 21. Imunosupresiva a jejich klinický význam.
 22. Současné možnosti imunomodulační léčby.
 23. Specifická alergenová terapie, příčiny, indikace, provedení, typy alergenové imunoterapie
 24. Biologická léčiva v imunologii.
 25. Vakcinace a očkování.

Test questions

A) THEORETICAL IMMUNOLOGY

 1. What is immunology, immunity, relation to neuroendocrine system.
 2. Structure of the lymphatic system - primary lymphatic organs.
 3. Structure of the lymphatic system - secondary lymphatic organs.
 4. Cell elements involved in immune response.
 5. Cell elements involved in non-specific immune response - epithelial cells, leukocytes, and non-haematopoietic cells.
 6. Antigen presenting cells - involvement in the induction of immune response, classification.
 7. Dendritic cells, nature and classification; their involvement in the induction of Th1 a Th2 immune response.
 8. Macrophages - they role in the immune system.
 9. Cell elements involved in antigen specific immune defense.
 10. Relationship between cell of the innate and antigen specific immunity.
 11. Humoral factors of defense in systemic (circulatory), mucosal and skin immunity (specific and non specific).
 12. Classical and lectin cascade of complement - biological sense, differences.
 13. Alternative complement pathway - biological sense, activation, regulation.
 14. Antibodies - isotypes and subclasses, physiological concentrations, function in systemic and mucosal immunity.
 15. Characteristics of antibody to antigen interaction, affinity, avidity, specificity.
 16. The course of B cells activation, primary and secondary antibody response.
 17. IgE - involvement in immune responses, interaction with cell surface receptors.
 18. Genetic base of antibody variability, genetic recombination, sources of variability of VH a VL.
 19. Antigens, haptens, carriers, allergen, autoantigen, superantigens.
 20. Antigenicity, adjuvants, T dependent and independent antigens.
 21. MHC, genomic localization, cellular distribution, hereditability, biological sense of MHC variability.
 22. HLA-I a HLA-II - molecular structure, antigen MHC restriction and presentation.
 23. Cytokines and chemokines - classification, biological sense.
 24. Adhesive molecules - classification, biological sense.
 25. T-cells, CD classification, biological sense, functions, physiological concentration in circulation.
 26. TcR, structure, function, genetic recombination and sources of variability.
 27. Th cells - classification, functions, cooperation with other cell elements.
 28. Regulatory CD4, CD8 T cells, the mechanisms of regulatory activity.
 29. Cytotoxic T cell , effector and memory functions.
 30. NK cells - effector functions cytotoxic and regulatory.
 31. Antigen-specific and non-specific cooperation of T a B cells during development of antibody response.
 32. B1 cells and γδ T cells.

B) LABORATORY INVESTIGATIONS IN CLINICAL IMMUNOLOGY

 1. Investigation of the patient with suspected allergic/immunological disorder - anamnesis, physical and laboratory examinations.
 2. Sampling of the patients for immunological laboratory investigation - indication, specimens collection, storage, results interpretation.
 3. Polyclonal and monoclonal antibodies in laboratory methods - preparation, properties, differences in applicability.
 4. Laboratory tests for evaluation of humoral immunity - methods, reference values, indication, interpretation.
 5. Laboratory tests for evaluation of lymphocyte populations counts and functions - methods, reference values, indication, interpretation.
 6. Laboratory tests for evaluation of phagocytes - methods, reference values, indication, interpretation.
 7. HLA-typing - methods, indication, interpretation.
 8. Genotyping tests for clinical immunology - PCR, Sanger sequencing, NGS-based tests - principles, differences.
 9. Principles of the investigation of the allergic patient - anamnesis, physical investigation, skin tests, exposition, elimination, and bronchoprovocation tests - indication, interpretation.
 10. Immunological laboratory testing in patients with suspect primary or secondary immunodeficiencies.
 11. Immunological laboratory testing in patients with cancer.
 12. Immunological laboratory testing in patients with suspect autoimmunity.
 13. Immunological laboratory testing in patients with suspect allergy.
 14. Immunological laboratory testing in patient before and after transplantation.
 15. HLA- and other molecules-polymorphism testing in patients with cancer, autoimmunity, allergy, and immunodeficiency.

C) CLINICAL IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY

 1. Hypersensitivity reactions classification according to Coombs and Gell - principles, differences and clinical manifestation.
 2. Immediate (type I) hypersensitivity reactions - principles, clinical manifestation. Atopy.
 3. Cytotoxic (type II) hypersensitivity reactions - principles, clinical manifestation.
 4. Immune complexes (type III) hypersensitivity reactions - principles, clinical manifestation.
 5. Delayed hypersensitivity (type IV) reactions - principles, clinical manifestation.
 6. Pathophysiological role of IgE in allergy and asthma.
 7. Cell elements involved in allergic reaction, mediators of allergic reaction.
 8. Seasonal allergic rhinitis (hay fever, polinosis) and persistent (perennial) allergic and non-allergic rhinitis - etiopathology, clinical manifestations, therapy.
 9. Allergic asthma - classification, clinical manifestation, therapy.
 10. Anaphylactic reaction, etiopathology, clinical manifestation, therapy.
 11. Drug allergy - symptoms, diagnosis, treatment.
 12. Food allergy - symptoms, diagnosis, therapy.
 13. Food intolerance (histamine, lactose), symptoms, diagnosis, therapy.
 14. Hymenoptera venom allergy, symptoms, diagnosis, therapy
 15. Immunodeficiencies - classification, differential diagnosis
 16. Severe combined immune deficiency (SCID) - etiopathology, clinical manifestations, therapy.
 17. Inherited immunodeficiency disorders - classification, etiopathology, clinical manifestation.
 18. Secondary immunodeficiency disorders - classification, etiopathology, clinical manifestation.
 19. Symptomatic treatments and causative therapy of immunodeficiency disorders.
 20. Immune stimulation therapy - clinical applications.
 21. Immunosuppressive drugs - clinical applications.
 22. Immune modulation therapy.
 23. Allergen-specific immunotherapy - principles, indications, practice of administering, types.
 24. Biologic therapy for immunology.
 25. Vaccination.