LF Zubní lékařství
Dentistry


Základy imunologieStudijní program: Zubní lékařství

Název předmětu: Základy imunologie

Rozvrhová zkratka: KIM/ZUA12

Rozvrh výuky: 15 hodin přednášek, 15 hodin praktických cvičení

Zařazení výuky: 4. ročník, 7. semestr

Počet kreditů: 2

Forma výuky: Přednášky, praktická cvičení


Podmínky ukončení: 100% účast na praktikách, zápočet

Způsob ukončení: zkouška

Doporučená literatura:

ZÁKLADY IMUNOLOGIE pro zubní a všeobecné lékaře, Ivan Šterzl a kolektiv učební texty Univerzity Karlovy v Praze

IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY PRO STUDENTY LF UP V OLOMOUCI Raška M. a kolektiv: UP Olomouc, 2016.

ZÁKLADY IMUNOLOGIE, Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, 4. vydání, Triton 


Sylabus ke stažení

ImmunologyProgram of Study: Dentistry

Course: Immunology

Abbreviation: KIM/ZAA11

Schedule:  15 hours of lectures, 15 hours of exercises

Course Distribution: 4th year, 7th term

Number of Credits: 2

Course Form: Lectures and exercises


Requirements: Attendance of all teaching session is required to obtain the "Practicavit" signature.

Completed by: Practicavit, examination

Literature:

Rabson A, Roitt IM, Delves PJ: Really Essential ImmunologyDownload syllabus


Studijní materiály

Study materials


Zkušební otázky

A) TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

 1. Co je imunologie, imunita, vztahy imunitního systému k systému neuroendokrinnímu.
 2. Struktura lymfatického systému - primární a sekundární lymfatické orgány.
 3. Buněčné elementy účastnící se nespecifické obranyschopnosti - epitelie, leukocyty.
 4. Antigen prezentující buňky - zapojení v indukci imunitní odpovědi, rozdělení.
 5. Buněčné elementy účastnící se specifické obranyschopnosti.
 6. Vztah a dominance buněčných elementů vrozené a antigenně specifické imunity.
 7. Humorální mechanismy obrany v systémové, slizniční a kožní imunitě (specifické, nespecifické).
 8. Klasická, lektinová a alternativní dráha komplementu - biologický význam, rozdíly.
 9. Třídy a podtřídy protilátek, fyziologické koncentrace, funkce v systému a na sliznicích.
 10. IgA v slizniční obraně
 11. Průběh aktivace B lymfocytů, protilátková odpověď primární a sekundární.
 12. IgE - jeho význam v imunologických reakcích, interakce s receptory na buňkách.
 13. Genetický základ protilátkové heterogenity, genové rekombinace, zdroje variability VH a VL.
 14. Antigeny, superantigeny, hapteny, nosiče, imunogen, alergen, autoantigen.
 15. T dependentní a independentní antigeny.
 16. MHC, genová lokalizace, buněčná distribuce, dědičnost, biologický význam variability MHC.
 17. Cytokiny a chemokiny, adhezivní molekuly - dělení, biologický význam.
 18. T-lymfocyty, CD klasifikace, význam, funkce, fyziologické koncentrace v periferní krvi.
 19. Th lymfocyty - rozdělení, funkce, spolupráce s ostatními buněčnými elementy.
 20. Regulační CD4, CD8 lymfocyty, mechanismy regulačního působení.
 21. Cytotoxické lymfocyty a jejich efektorové a paměťové funkce.
 22. NK buňky - efektorové a regulační funkce.
 23. Antigenně specifická a nespecifická spolupráce T a B lymfocytů při tvorbě protilátek.
 24. Slizniční imunitní systém jako homeostatická bariéra na rozhraní vnějšího a vnitřního prostředí
 25. Dutina ústní z pohledu imunitního systému

B) LABORATORNÍ A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

 1. Vyšetření imunologického a alergologického pacienta - anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření.
 2. Odběr biologického materiálu k imunologickému vyšetření - indikace, interpretace.
 3. Vyšetřování parametrů humorální imunity - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 4. Vyšetření populací lymfocytů a jejich funkcí - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 5. Vyšetření funkce fagocytujících buněk - metody, indikace, interpretace.
 6. Vyšetření HLA-antigenů - metody, indikace, interpretace.
 7. Molekulárně genetické metody v imunologické laboratorní diagnostice - PCR, sekvenování, NGS.
 8. Základy alergologického vyšetření a testování - anamnéza, fyzikální vyšetření, kožní testování, expoziční testy, eliminační testy, bronchoprovokační testy - indikace a hodnocení.
 9. Imunologické mechanismy uplatňující se při zánětlivých onemocněních parodontu.
 10. Alergická reakce I. typu, podstata, klinické projevy.
 11. IgE - význam v imunopatologických stavech.
 12. Reakce přecitlivělosti druhého typu - podstata, klinické projevy.
 13. Imunokomplexový typ přecitlivělosti - podstata, klinické projevy.
 14. Reakce oddálená - pozdní přecitlivělost - podstata, klinické projevy.
 15. Zastoupení a funkce buněčných elementů v alergické reakci, mediátory alergické reakce.
 16. Sezónní a perzistentní alergická rhinitida - příčina, projevy, léčba.
 17. Astma bronchiale alergické - dělení, klinické projevy, léčba.
 18. Anafylaktická reakce, příčiny, projevy, léčba.
 19. Léková alergie - projevy, léčba.
 20. Kožní projevy alergie, Quinckeho edém, HANE - klinický obraz, léčba.
 21. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu, projevy, léčba.
 22. Projevy imunodeficiencí a autoimunitních chorob v dutině ústní - příčiny, klinické projevy.
 23. Vrozené a získané imunodeficity - rozdělení, příčiny, klinické projevy, možnosti léčby.
 24. Možnosti imunologické intervence - imunostimulace, imunosuprese, biologická léčiva.
 25. Specifická alergenová terapie, příčiny, indikace, provedení, typy alergenové imunoterapie

Test questions

A) THEORETICAL IMMUNOLOGY

 1. What is immunology, immunity, relation to neuroendocrine system.
 2. Structure of the lymphatic system - primary and secondary lymphatic organs.
 3. Cell elements involved in non-specific immune response - epithelial cells, leukocytes, and non-haematopoietic cells.
 4. Antigen presenting cells - involvement in the induction of immune response, classification.
 5. Cell elements involved in antigen specific immune defense.
 6. Relationship between cell of the innate and antigen specific immunity.
 7. Humoral factors of defense in systemic, mucosal and skin immunity (specific and non specific).
 8. Classical, lectin, and alternative cascade of complement - biological sense, differences.
 9. Antibodies - isotypes and subclasses, physiological concentrations, function in systemic and mucosal immunity.
 10. IgA as the major factor of mucosal immunity.
 11. The course of B cells activation, primary and secondary antibody response.
 12. IgE - involvement in immune responses, interaction with cell surface receptors.
 13. Genetic base of antibody variability, genetic recombination, sources of variability of VH a VL.
 14. Antigens, haptens, carriers, allergen, autoantigen, superantigens.
 15. T dependent and independent antigens.
 16. 21. MHC, genomic localization, cellular distribution, hereditability, biological sense of MHC variability.
 17. Cytokines and chemokines - classification, biological sense.
 18. T-cells, CD classification, biological sense, functions, physiological concentration in circulation.
 19. Th cells - classification, functions, cooperation with other cell elements.
 20. Regulatory CD4, CD8 T cells, the mechanisms of regulatory activity.
 21. Cytotoxic T cell , effector and memory functions.
 22. NK cells - effector functions cytotoxic and regulatory.
 23. 31. Antigen-specific and non-specific cooperation of T a B cells during development of antibody response.
 24. Mucosal immunity as a homeostatic barrier on the border of external and systemic immunity
 25. The mucosal immune system of the oral cavity.


B) LABORATORY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

 1. Investigation of the patient with suspected allergic/immunological disorder - anamnesis, physical and laboratory examinations.
 2. Sampling of the patients for immunological laboratory investigation - indication, specimens collection, storage, results interpretation.
 3. Laboratory tests for evaluation of humoral immunity - methods, reference values, indication, interpretation.
 4. Laboratory tests for evaluation of lymphocyte populations counts and functions - methods, reference values, indication, interpretation.
 5. Laboratory tests for evaluation of phagocytes - methods, reference values, indication, interpretation.
 6. HLA-typing - methods, indication, interpretation.
 7. Genotyping tests for clinical immunology - PCR, Sanger sequencing, NGS-based tests - principles, differences.
 8. 9. Principles of the investigation of the allergic patient - anamnesis, physical investigation, skin tests, exposition, elimination, and bronchoprovocation tests - indication, interpretation.
 9. Immunological mechanisms involved in etiopathology periodontitis.
 10. Immediate (type I) hypersensitivity reactions - principles, clinical manifestation. Atopy.
 11. Pathophysiological role of IgE in allergy and asthma.
 12. Cytotoxic (type II) hypersensitivity reactions - principles, clinical manifestation.
 13. Immune complexes (type III) hypersensitivity reactions - principles, clinical manifestation.
 14. Delayed hypersensitivity (type IV) reactions - principles, clinical manifestation.
 15. Cell elements involved in allergic reaction, mediators of allergic reaction.
 16. Seasonal allergic rhinitis (hay fever, polinosis) and persistent (perennial) allergic and non-allergic rhinitis - etiopathology, clinical manifestations, therapy.
 17. Allergic asthma - classification, clinical manifestation, therapy.
 18. Drug allergy - symptoms, diagnosis, treatment.
 19. Skin allergy (eczema, hives, allergic contact dermatitis), allergic march, Quincke's edema, HAE - etiopathology, symptoms, diagnosis, thetapy.
 20. Hymenoptera venom allergy, symptoms, diagnosis, therapy.
 21. Oral Manifestations of immunodeficiencies and autoimmne disorders.
 22. Primary and secondary immunodeficiencies - classification, etiopathology, clinical manifestation.
 23. Immune stimulation, immunosuppressive, and immune modulation therapy. Biologic therapy.
 24. Allergen-specific immunotherapy - principles, indications, practice of administering, types.