Navržená témata dizertačních prací pro akademický rok 2020/21

Studijní program 
LÉKAŘSKÁ IMUNOLOGIE

ANOTACE

Podle cílového profilu absolventa postgraduálního studia se lékařská imunologie zabývá rozpracováním teoretického základu imunologie a jejím přenosem do medicínské praxe formou diagnostické, terapeutické nebo technologické aplikace. Témata navrhovaná pro doktorské studium na Ústavu imunologie LF UP v Olomouci reflektují experimentální aktivitu ústavu imunologie a jeho spolupráci s dalšími klinickými nebo jinými výzkumnými pracovišti.Přijímací řízení do doktorského studijního programu ve školní rok 2020/21 


1. Molekulární mechanismy slizniční obrany a IgA imunoglobulin

1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

2. Studium molekulární patogeneze imunokomplexových autoimunitních chorob
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

3. Studium glykosylace HIV-1 obalového proteinu Env jako cesta k efektivnímu designu vakcinačního antigenu
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

4. Design a testování rekombinantních proteonanoliposomálních vakcín k prevenci virových a bakteriálních infekcí
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

5. Sublinguální imunizace jako neinvazivní vakcinace budoucnosti
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

6. Nové metody analýzy imunitních genů
 1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Dr. Eva Kriegová

7. Studium buněčných profilů imunitních buněk v kloubních výpotcích u osteoartrózy
 
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: doc. Dr. Eva Kriegová

8. Studium mikroprostředí u B-buněčných malignit
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: doc. Dr. Eva Kriegová

9. Význam vybraných imunologických a imunogenetických faktorů pro úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk.
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

10. Navrhování a testování rekombinantních antigenů pro imunoprofylaxi infekčních chorob
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

11. Imunologické aspekty Lymeské borreliozy
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

12. Sledování imunitní restituce u pacientů léčených pro roztroušenou sklerózu
1 místo v kombinované formě studia
Školitel: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Upozornění:
Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.


Termín pro podání přihlášky: do 12. 5. 2020

Termín a místo přijímacího řízení: 11. 6. 2020 - začátek v 10:00 hod.; knihovna Ústavu imunologie LF UP, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Náhradní termín: 18. 6. 2020 - začátek v 10:00 hod.; knihovna Ústavu imunologie LF UP, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:
prezenční forma: 11 studentů 
kombinovaná forma: 1 student


Rámcový obsah přijímací zkoušky:
Základy imunologie a příbuzných oborů (biologie - zvláště molekulární, biochemie, genetika apod.), diskutuje se také problematika diplomové (magisterské) práce.

Kritéria hodnocení:
Prokázání dostatečných znalostí v oblasti teoretické, případně praktické.