Projekty OP VVV


Název projektu: Imunofarmakoterapie

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

Hlavni řešitel projektu: Ústav imunologie LF UP Olomouc

Partner projektu: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Spolupracující ústav na LF UP: Ústav Biologie


Anotace projektu:

Realizací projektu budou vytvořeny odborné výukové materiály a zajištěno adekvátní personální zázemí pro akreditaci mezioborového studijního programu Imunofarmakoterapie efektivně spojujícího lékařskou imunologii a biologii s biotechnologií a technologií biokompatibilních nanopartikulárních dopravních systémů umožňující přípravu preventivních i terapeutických imunopreparátů.

Absolventi připravovaného programu v ČJ i AJ budou schopni úspěšně řešit úkoly základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v Imunofarmakoterapii.


Cíle projektu:

  • Cílem předkládaného projektu je akreditace nového oboru, představující kvalitativně novou platformu pro další vědecké bádání a praktické aplikace. Tak jako v medicíně budeme potřebovat specialisty, u nichž se propojuje biologické a matematické vzdělání (bioinformatiky), stejně tak budeme nutně potřebovat odborníky spojující znalosti imunologie a biologie se znalostmi biotechnologickými a farmakologickými. V síti vědeckého poznání představují tito specialisté pokrokovou a jedinečnou základnu pro další rozvoj biomedicínských věd.
  • Výstupem projektu bude proto nově akreditované studium v češtině i angličtině a sekundárně jeho absolvent s potřebným a aktuálním přehledem v oblastech imunologie a imunologické intervence, buněčné signalizace při vývoji imunitní reakce a farmakologické formulace imunologických preparátů, tak aby byly dopraveny na místa (tkáně), kde je očekávána nejlepší odpověď nebo indukce odpovědi efektivně působící v jiných lokalitách jako je systémový kompartment, slizniční tkáně a podobně.
  • Imunofarmakoterapie je nově vznikající vědecká disciplína, jejíž základní rysy jsou determinovány praktickým využitím moderních poznatků imunologie, biologie, farmacie apod. Potřeba tohoto oboru je dnes již zcela zřejmá a ve svém vývoji navazuje na vytyčené priority Univerzity Palackého v Olomouci.

Název projektu: Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632

Hlavni řešitel projektu: Ústav imunologie LF UP Olomouc

Partner projektu: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Spolupracující ústav na LF UP: Ústav Biologie


Anotace projektu:

K základním atributům oboru Imunofarmakoterapie patří provádění experimentálně imunoterapeutických a preventivních postupů a verifikace výsledků na laboratorních zvířecích modelech. Pro účely realizace PhD studia Imunofarmakoterapie je nezbytný upgrade sedmi vzájemně provázaných laboratoří, ve kterých bude studium probíhat a které tvoří páteř oborové specializace. Nezbytnou paralelou je zaškolení pracovníků jako podpora edukační profilové specializace.


Cíle projektu:

  • Vytvoření odpovídajícího infrastrukturního zázemí (upgrade 7 laboratoří), pro zajištění chodu nového výzkumného doktorského studijního programu Imunofarmakoterapie, jako oboru vyučovaného na třech pracovištích, která se tematicky doplňují v celek odpovídající náplni navrhovaného oboru Imunofarmakoterapie.
  • Zpřístupnění vytvořené infrastruktury studentům DSP Imunofarmakoterapie a studentům dalších výzkumně orientovaných DSP programů v rámci realizace experimentů potřebných pro řešení projektů a témat disertačních prací, a studentům biomedicínských, biologických, biochemických a farmaceutických specializací v rámci individuální výuky při realizace jejich bakalářských a diplomových prací.
  • Všichni tito studenti získají praktické dovednosti, které je zvýhodní při hledání dalšího uplatnění na národním i mezinárodním trhu práce vědeckých pracovníků v základním i aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji.
  • Umožnění provedení experimentálně imunoterapeutických a preventivních postupů, navržených v rámci tématu disertačních prací studentů DSP Imunofarmakoterapie, a jejich vyhodnocení na experimentálním zvířecím modelu.
  • Rozšíření spektra vědecko-výzkumných metod programu Imunofarmakoterapie a stanovování nových směrů výzkumu a edukace.

Název projektu: Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Hlavni řešitel projektu: Ústav imunologie LF UP Olomouc

Partneři projektu: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na vývoj rekombinantních vysokoafinitních ligandů, rekombinantních preteinových a DNA vakcín s korpuskulárními nosiči a molekulárními adjuvans, což představuje nový biotechnologický trend ve vývoji rekombinantních vakcín, vysoce selektivních imunoterapeutik, diagnostik a teranostik. Úspěšné zvládnutí multioborového výzkumu je postaveno na spolupráci čtyř renomovaných týmů, které mají vysokou kvalitu personálního zajištění a infrastruktury. Tyto týmy pojí dlouhodobá spolupráce, která je doložena společnými projekty, publikacemi a patenty.


Cíle projektu:

  • Vývoj rekombinantních vakcín a vysoce selektivních imunoterapeutik, diagnostik a teranostik představující nový perspektivní trend moderní medicíny založený na využití nejnovějších poznatků a praktických možností teoretické a klinické imunologie, biotechnologie, proteinového inženýrství, nanočásticových dopravních systémů a biokonjugační chemie.
  • Realizace aplikačně orientovaného výzkumu do fáze přihlášek národních a mezinárodních patentů a publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech.
  • Zapojení pracovišť do mezinárodní sítě výzkumných ústavů usnadňující přístup k výsledkům nejnovějšího celosvětového výzkumu.
  • Podání mezinárodních grantových přihlášek s perspektivou dalšího rozvoje jak personálního tak infrastrukturního.
  • Rozvoj stávající spolupráce s českými a zahraničními firmami. Výsledky s právní ochranou tak mohou pomoci českým firmám vyvíjet inovativní produkty a získávat zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi a metodami v oblasti vakcín a bioterapeutik.
  • Efektivní využívání excelentní infrastruktury vybudované s podporou předcházejících projektů OP VaVpI a OP VVV.