Rozvoj mezinárodního týmu excelence pro výzkum a cílenou léčbu hematologických a imunologických chorob

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0164 


Cíl projektu:

Projekt slouží k vytvoření excelentního týmu zapojeného do mezinárodní sítě pracovišť základního a aplikovaného výzkumu v oblasti imunologie a hematologie.

Existující spolupráce zapojených pracovišť bude rozvinuta na mezinárodní úrovni propojením výzkumu molekulární patofyziologie krevních nádorových onemocnění a mechanismů imunity s vývojem cílených imunoterapeutik, adjuvans a rekombinantních vakcín.

Tým excelence a jeho zakotvení v mezinárodní síti bude realizováno pracovním propojením se třemi pracovišti světové úrovně. Spolupráce s těmito pracovišti je doložena společnými publikacemi, patenty a projekty.

Stěžejní část projektu bude zahrnovat zejména:

-pobyty českých výzkumných pracovníků v zahraničí (stáže na University of Alabama, University Of Utah v USA, King´s College ve Velké Británii)

-spolupráci při organizaci odborných aktivit VaV

-komparace a hodnocení výsledků VaV v ČR a zahraničí-periodická účast zejména českých, ale i zahraničních pracovníků v teoretické edukaci


Aktivity projektu:

Organizace a koordinace mezinárodní struktury vědecké práce

Jedním ze základních pilířů plnění plánu VaV je proces tvorby a činnost nového výzkumného týmu. Tato klíčová aktivita je tedy zaměřena na transformaci a koordinaci vědeckých činností k dohodnuté tématice.

Jednotliví koordinátoři pode koncepčním vedením hlavního garanta vytvoří na svých pracovištích specializovanou skupinu z postdoktorandů a vědeckých pracovníků (4-5pracovníků-viz. realizační tým). Pracovní skupiny budou personálně strukturovány (hierarchizovány) podle dosažených výsledků.

V rámci koordinace bude plánovitě rozvržena odborná tématika a provázanost pracovních skupin ve spolupráci se zahraničními partnery. Pro konkrétní pracovníky je připraven harmonogram výjezdů-pracovních stáží (viz. příloha č. 10) na zahraniční pracoviště tak, aby byl v souladu jak s výzkumnou činností, tak i s edukačními aktivitami plánovanými v rámci projektu. Strukturování pracovního týmu se odrazí v kvalitě i počtu publikací (za každou pracovní skupinu bude připraveno minimálně 5 publikací s impakt faktorem).

Hlavním cílem vědecké práce bude rozvoj mezinárodního týmu excelence propojujícího výzkum molekulární patofyziologie vybraných nádorových chorob krve s výzkumem zánětlivých procesů, identifikace imunogenních antigenů a vývojem imunoterapeutických přístupů.

Na základě již existující spolupráce budeme cíleně směřovat k začlenění cílové skupiny do společných projektů se špičkovými týmy hematologů a imunologů na dvou amerických a jedné anglické univerzitě (viz. příloha č.6).

Dopady a přínosy mezinárodní spolupráce:

1. S použitím nejmodernějších technologií molekulární medicíny budeme odhalovat příčiny vzniku vybraných nádorů krve

2. Vývoj adjuvans a delivery sysétmů pro peptidové, rekombinantní vakcíny a DNA vakcíny

3. Vývoj protinádorových vakcín

4. Vývoj cílených terapeutik pro léčbu nádorových, virových a mikrobiálních onemocnění


Zvyšování kvality práce vědecko-výzkumných skupin

Tato KA zahrnuje vlastní experimentální práci doktorandů, vědeckých pracovníků a jednotlivých odborných garantů v našich i zahraničních laboratořích.

Jde o formy vědecké práce na mimořádně vysoké světové úrovni (viz příloha č. 6) v kooperaci s akademickými pracovníky ze zahraničí (viz. příloha č. 11-Letters of Colaboration), kteří získali řadu světových ocenění.

Dosavadní vědecká spolupráce je doložena publikacemi s vysokým IF a vysokou citovaností (viz příloha č.6).

Vlastní vědecká práce bude zaměřena na patofyziologii krvetvorby a možnosti jejího ovlivnění cestou imunologických mechanismů. Výkonnými nástroji budou zejména nové genové konstrukty vč. DNA vakcín formulovaných jako směrovaná léčiva adresovaná pomocí syntetických receptorů. Stejná strategie bude uplatněna při studiu vybraných infekčních a zánětlivých procesů.

Náklady budou spojeny jak s pobytem našich pracovníků v zahraničních laboratořích, tak s vlastní experimentální prací u nás. Nepůjde o oddělené činnosti, ale o koordinovanou, na sebe navazující vědeckou součinnost.

Projekt předpokládá kontinuální cirkulaci pracovníků mezi jednotlivými zainteresovanými laboratořemi.


Přenášení nabytých zkušeností a poznatků - realizace vzdělávacích akcí

Cílem této KA bude uspořádání série odborných seminářů, workshopů a mezinárodních konferencí.

Cílem 1. části KA je realizace 6 seminářů zaměřených na seznámení ostatních akademických pracovníků s průběhem řešení projektu, diskuze nad výsledky, navozování témat k další vědecké práci a propagace projektu jako celku. Během diskuze posluchačů bude docházet většinou k diskutování dílčích témat, které vedou v konečném důsledku ke kvalitnímu posunu celého řešeného projektu.

Odborné semináře budou probíhat v prostorách LF UP a VÚVeL a budou přístupné zejména mladým vědeckým pracovníkům UP a VÚVeL. V průběhu seminářů budou diskutována odborná témata vztahující se k řešené problematice.

Cílem 2. části KA je upořádání 12 odborných workshopů (4 workshopy za každou odbornou skupinu) zaměřených na vzdělávání studentů v problematice hematologie a imunologie. Workshopy jsou plánovány jako jednodenní.

Smyslem workshopů je prezentace nových metod a poznatků vyplývajících z navázané spolupráce. Aktivita je v přímé souvislosti se smyslem synergického projektu z OP VaVpl (Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP). Předkládající pracoviště má již s podobnými vzdělávacími akcemi bohaté zkušenosti (např. projekty OPVK ŠMB, Moderní trendy studia imunologie aj.) Workshopy budou rozděleny na teoretickou a praktickou část zaměřenou na praktické ukázky nově naučených metod ze zahraničních pracovišť.

Cílem 3. části KA je uspořádání 2 jednodenních mezinárodních konferencí (1 za LF UP, 1 za VÚVeL). Konference budou realizovány s podporou a za účasti odborných zahraničních pracovníků z jednotlivých spolupracujících pracovišť (viz. příloha č. 11-Letters of colaboration) a dalších aktivtních špiček v oboru. Konference budou zaměřeny na nejmodernější poznatky výzkumné problematiky projektu.

Za organizaci vzdělávacích akcí, jejich hodnocení a administraci zodpovídá hlavní odborný garant a koordinátor projektu. KA je plánována v průběhu celého projektu.